Stypendia dla najlepszych

Absolwenci gimnazjów, młodzież szkół średnich i studenci studiów dziennych zamieszkali na terenie powiatu olsztyńskiego mogą starać się o stypendium z Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Dokumenty można składać od 1 do 31 sierpnia 2012 roku.

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 237, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.
Wzory wniosków do druku dostępne są na stronie internetowej Fundacji FZO.

Wnioski wysłane pocztą nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:
- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,3 na świadectwie gimnazjum, natomiast w indeksie bądź na świadectwie szkoły średniej  - 4,0 ,
- są finalistami olimpiad lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia
- spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

Kompletność wniosku:
Wniosek składa się z 4 elementów, muszą być wypełnione  wszystkie  rubryki  zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej podparte musi być odpowiednimi zaświadczeniami. Zaświadczenia o dochodach – z miesiąca lipca 2012 roku.
Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku ( cz. 3 ).
Wypełnione i podpisane oświadczenie ( cz. 4 wniosku ).
Średnia ocen potwierdzona kopią świadectwa lub indeksu  - potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, świadectwa można potwierdzić w siedzibie Fundacji okazując oryginał. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..