Nowy numer 42/2020 Archiwum

Włókna śmierci

Choć nowoczesne technologie i wymogi budowlane nie dopuszczają obecnie używania azbestu, to jednak w wielu miejscach Warmii i Mazur wciąż stanowi on zagrożenie dla zdrowia.

Kiedyś powszechnie używany, stanowi dziś zagrożenie. Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego określa ilość wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie województwa na około 85 tys. Mg (megagramów). Obecnie w wojewódzkiej bazie danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest figuruje 113,31 tys. Mg takich produktów. Ogółem w pobranych na terenie województwa 215 próbkach powietrza w 65 (30,2 proc.) stężenie wynosiło poniżej 180 włókien/m sześc. powietrza, co może być zagrożeniem dla zdrowia.

Walka o zdrowie

– Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki, należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia – mówią specjaliści. Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucowych, raka płuc, międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wysokiej złośliwości. Przy narażeniu komunalnym na pył azbestowy głównym skutkiem zdrowotnym, który należy brać pod uwagę, jest międzybłoniak opłucnej i otrzewnej. W zależności od poziomu ekspozycji może być obserwowany wzrost ryzyka raka płuc. – Zakrojone na szeroką skalę badania przypadków międzybłoniaka wykazały zwiększoną ich częstość w rejonach kopalń i zakładów przetwórstwa azbestu oraz w miastach. Nowotwory te wykazują stopniowy przyrost, rocznie około 10 proc. Oficjalna statystyka w Polsce wykazuje około 120 przypadków zgonów rocznie z powodu międzybłoniaka opłucnej. W latach 1976–1996 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Biorąc pod uwagę fakt, że okres latencji rozwoju nowotworów związanych z działaniem azbestu może trwać ponad 30 lat, oraz niedostateczną wykrywalność w minionych latach i obecnie chorób związanych z narażeniem na azbest, można przypuszczać, że częstość rozpoznań będzie w przyszłości wzrastać – mówi dr Jan Kodoń. Na przykład we Francji, gdzie badania prowadzi się na większą skalę, stwierdzono, że nowotwór opłucnej atakuje od 400 do 600 osób rocznie. Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu w aglomeracjach wielkomiejskich wykazały najwyższe ponadnormatywne stężenia przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i Łodzi.

Pomocna gmina

Okazuje się, że niebezpieczny azbest znajduje się nie tylko na dachach domów, ale obecny jest także w różnego rodzaju rurach, instalacji elektrycznej, wyrobach tekstylnych, filtrach przemysłowych. Każdego dnia stykamy się z nim w niektórych częściach samochodów. Dlatego w województwie warmińsko-mazurskim realizowany jest program, mający na celu wyeliminowanie większych skupisk azbestu w otoczeniu ludzi do roku 2020. Wiele gmin dofinansowuje usuwanie azbestu. Przykładem są władze Jedwabna, które dotują tego typu przedsięwzięcia. – Dotacje udzielane są jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, Kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wyżej wymienieni beneficjenci składają wniosek w ustalonym terminie do urzędu gminy. Tak też zrobiła wspólnota mieszkaniowa budynku nr 1 na ul. Leśnej i obecnie usuwany jest eternit z dachu tej nieruchomości. Dofinansowaniem objęty jest demontaż, pakowanie, załadunek, transport i utylizacja przez składowanie wyrobów – wyjaśniają urzędnicy z Jedwabna. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Pomoc nie obejmuje także wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W województwie warmińsko-mazurskim nie istnieje ogólnowojewódzki system dofinansowania czynności związanych z usuwaniem, transportem i utylizacją przez umieszczenie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest, skierowany do osób fizycznych. Spośród ogółu chorób zawodowych stwierdzonych w latach 2000–2009 w województwie warmińsko-mazurskim zachorowania wywołane narażeniem na azbest stanowiły 0,9 proc. (9 przypadków). U 3 osób stwierdzono międzybłoniaka opłucnej, u 2 raka płuca i zarejestrowano po 2 przypadki pylicy azbestowej oraz rozległych blaszek opłucnej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama